द्रव्यगुण – रास्ना कदम्ब गुग्गुलु एरण्ड निर्गुण्डी गंधप्रसारिणी पलाण्डु रसोन देवदारु अगुरु किरात सप्तपर्ण द्रोणपुष्पी तुलसी कटुकी कुटज अर्जुन करवीर.

You cannot view this unit as you're not logged in yet.