द्रव्यगुण – पंचक्षीरीवृक्ष शिरीष चित्रक ब्राह्मी मंडूकपर्णी शंखपुष्पी ज्योतिष्मती कूष्माण्ड वचा मांसी यष्टी गुडूची अश्वगंधा सर्पगन्धा.

You cannot view this unit as you're not logged in yet.