रसकल्प – मुग्धरस रससिंदूर मकरध्वज सिद्धमकरध्वज रसपुष्प रसकर्पूर स्वर्णराजवंगेश्वर समीरपन्नग रसमाणिक्य त्रिभुवनकीर्ति कस्तुरीभैरव कुमारकल्याण.

You cannot view this unit as you're not logged in yet.